Ram Hari Bhandari 

Chairman    

Tel: (203)3154897(R) 

(203)809-1598(C)

Email:rambhandari73@gmail.com
Vijaya Adhikari

General Secretary        

Tel:(203)710-5254 

Email: adhikariviju@gmail.com

Dabal Bam        

Member                

Tel:(203)997-1253     

Email:dabalbam@yahoo.com

Jyoti Lama        

Member                

Tel:(203)980-7189    Email;santoshlama@hotmail.com


Pitambar Jaisi

Member

Tel:(203)640-8975

Email:  Shanta Rana
Senior Vice Chairman 
Tel:(203)584-0088
Email:ranan1@southernct.edu


Samaj Shrestha
    
Treasurer            
Tel:(203)676-1587    
Email:sshrestha@sbcglobal.net
Ram Chaudhary    
Member                        
Tel:(203)507-8238
Email:ramksue@yahoo.com

Manju Acharya    
Member
Tel:(203)809-0995   
Email:manjari31@yahoo.com  Pramod Kandel    
Member                
Tel:(203)464-8578   
Email:promodkandel@gmail.com

Ram C Regmi 
Vice Chariman
Tel:(347)661-9062   
Email:regmirc@yahoo.com
Tek Kunwar        

Secretary            

Tel:(203)407-9427 M/(203)519-7132 R   

Email:tfskwr@yahoo.com, kunwar2067@gmail.com   Gita Thapa        

Member                

Tel:(203)278-1063   

Email:thapachettri@yahoo.comShiva S. Rajbahak    
Member
Tel:(203)600-9309    
Email:shivarajbahak@yahoo.com
Rajendra Khadka    

Member                

Tel:(203)392-4748 Email:rajendra732@hotmail.com