Sindhu Palchwok Landslide Victim Stimulus Fund

Post date: Sep 17, 2014 3:14:32 PM

Thank You all for such a humanitarian help.

हालसम्म (9/14/2014)बाढी पहिरो पीड़ित उद्धार एबं सहयोग कोषमा निम्नानुसारको ब्यक्तिहरूको सहयोग प्राप्त भएको र सहयोग रक़म संकलन कार्य निरन्तर चलिरहेको हुंदा सहयोग गर्न छुट भएका ब्यक्तिहरूले सम्बन्धित ब्यक्तिहरू संग सम्पर्क राखी सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Copy of Flood /Landslide Victim Relief Fund