EXECUTIVE & ADVISORY BOARD MEMBERS

 (2014-2015)

Ram Hari Bhandari 

Chairman    

Tel: (203)3154897(R) 

(203)809-1598(C)

Email:rambhandari73@gmail.com

Shanta Rana

Senior Vice Chairman 

Tel:(203)584-0088

Email:ranan1@southernct.edu

Ram C Regmi 

Vice Chariman

Tel:(347)661-9062   

Email:regmirc@yahoo.com

Vijaya Adhikari

General Secretary        

Tel:(203)710-5254 

Email: adhikariviju@gmail.com

Samaj Shrestha    

Treasurer            

Tel:(203)676-1587    

Email:sshrestha@sbcglobal.net

Tek Kunwar        

Secretary            

Tel:(203)407-9427 M/(203)519-7132 R   

Email:tfskwr@yahoo.com, kunwar2067@gmail.com   

Dabal Bam        

Member                

Tel:(203)997-1253     

Email:dabalbam@yahoo.com

Ram Chaudhary    

Member                        

Tel:(203)507-8238

Email:ramksue@yahoo.com

Gita Thapa        

Member                

Tel:(203)278-1063   

Email:thapachettri@yahoo.com

Jyoti Lama        

Member                

Tel:(203)980-7189    Email;santoshlama@hotmail.com

Manju Acharya    

Member

Tel:(203)809-0995   

Email:manjari31@yahoo.com  

Shiva S. Rajbahak    

Member

Tel:(203)600-9309    

Email:shivarajbahak@yahoo.com

Pitambar Jaisi

Member

Tel:(203)640-8975

Email:  

Pramod Kandel    

Member                

Tel:(203)464-8578   

Email:promodkandel@gmail.com

Rajendra Khadka    

Member                

Tel:(203)392-4748 Email:rajendra732@hotmail.com